+371 2000 78 04
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Palieciet kopā ar mums un saņemsiet vislabāko!

Lietošanas noteikumi

Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:

SIA “Droša darba garants”, (turpmāk tekstā “DDG”)
reģ. Nr. 40103894529,
juridiskā adrese Katlakalna iela 9a, Rīga, LV-1073,
tālrunis +371 20007804,
e-pasts: dati@persc.lv,
mājas lapa www.ddg.lv

2. Personas datu Apstrādātājs:

Apstrādātājs SIA “Droša darba garants”, reģ. Nr. 40103894529, juridiskā adrese Katlakalna iela 9a, Rīga, LV-1073, ievērojot DDG norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi DDG personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti:

 • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. Kādus personas datus apstrādā DDG un kādēļ

 • DDG apstrādā Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu pieteikumus / ziņojumus / jautājumus.
  • Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, kontaktinformācija – e-pasts un / vai mobilā tālruņa numurs, IP adresi; sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati)
 • Lai administrētu sadarbību
  • DDG apstrādā Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, nodrošinātu to, lai Jūsu informācija ir precīza un atjaunināta.
  • DDG izmanto Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums sazinātos steidzamos jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties. Bet galvenokārt, lai sniegtu Jums informāciju, DDG izmanto Jūsu e-pasta adresi.
 • Identifikācijai
  • DDG apstrādā Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs vai saistītu Jūs ar attiecīgo pieteikumu / jautājumu / pasūtījumu. Tas tiek darīts tikai tajos gadījumos, kad DDG ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

5. Tiesiskais pamats.

 • Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Līguma noslēgšana un izpilde – lai DDG varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.
 • SIA “Droša darba garants” leģitīmas intereses
 • Juridisko pienākumu izpilde – DDG ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde.

 • profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus;
 • apstrādājot Klienta personas datus, DDG var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus.
 • Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: DDG veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem pakalpojumiem.
 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot SIA “Droša darba garants” rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu uz dati@ddg.lv , kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.

7. Personas datu glabāšanas periods. DDG apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ir spēkā Līgums starp Klientu un DDG;
 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 • cik tas ir nepieciešams DDG leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 • kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

8. Personas datu izpaušana

 • Lai pildītu savu juridisko pienākumu, DDG var nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.
 • DDG var nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības

9. Jūsu tiesības

 • Piekļuve personas datiem. Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no DDG, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.
 • Personas datu labošana. Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt DDG to izlabot.
 • Piekrišanas atsaukšana. Ciktāl DDG apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • Tiesības “tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa saglabāt datus.
 • Vērsties DDG vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi
 • Vērsties pie DDG, rakstot dati@ddg.lv, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

10. Personas datu aizsardzība.

 • DDG nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 • DDG neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DDG, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
 • Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā DDG paziņos par to DVI un nepieciešamības gadījumā Klientam.

Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”).

 1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot DDG interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo SC mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
 2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
 3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
 4. DDG uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

Mūsu uzņēmumu grupa

Kontakti

smlogo

SIA „Droša darba garants”
Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Reģ. nr. 40103894529

+371 2000 78 04
info@ddg.lv

Karte